پرسشنامه ارزش رابطه ای – آهن و راهو (۲۰۱۴)

پرسشنامه ارزش رابطه ای – آهن و راهو (۲۰۱۴)

ارزش رابطه ای: ییم و همکاران (۲۰۱۲) بیان می کنند که ارزش رابطه ای به عنوان ارزش اقتصادی در ارزش آفرینی یا خلق ارزش برای مشتریان شناخته شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش رابطه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آهن و راهو (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.