پرسشنامه ارزش لذت جویی خرید – بابین و همکاران (۱۹۹۴)

پرسشنامه ارزش لذت جویی خرید – بابین و همکاران (۱۹۹۴)

ارزش لذت جویانه خرید عبارت است از: رویکردی شاد، تفریحی و سرگرم کننده و لذت بخش نسبت به خرید که ارزش لذت برد، سرگرمی و احساسی خرید را به عنوان یک تجربه خوشایند منعکس می کند. ارزش لذت جویانه نسبت به ارزش مبتنی بر فایده موضوعی بیشتر ذهنی و شخصی است و نتیجه آن لذت بخش و شادی آور می باشد در حالی که ارزش مبتنی بر فایده بیشتر بر انجام وظیفه تمرکز دارد، در نتیجه ارزش لذت جویانه خرید منعکس کننده ارزش احساسی (عاطفی) و سرگرم کنندگی خرید است .

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش لذت جویی خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابین و همکاران (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.