پرسشنامه ارزش مبتنی بر فایده خرید – بابین و همکاران (۱۹۹۴)

پرسشنامه ارزش مبتنی بر فایده خرید – بابین و همکاران (۱۹۹۴)

ارزش مبتنی بر فایده خرید: ارزش مبتنی برفایده خرید عبارت است از رویکردی عقلانی، منطقی و وظیفه ای نسبت به خرید که ارزش منطقی، عقلانی خرید را در نایل شدن به هدف نهایی خرید که همان دستیابی به محصول یا خدمت مور دنیاز است، می داند؛ بنابراین خرید امری عقلانی و منطقی درجهت پاسخگویی به نیاز برای محصول یا خدمتی خاص است.

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش مبتنی بر فایده خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابین و همکاران (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.