پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاران – ویس و شانک (۲۰۱۷)

پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاران – ویس و شانک (۲۰۱۷)

ارزش ها بخش عمده و مهم حرفه پرستاری به شمار می آیند. هدف اصلی پرستاری، ارتقاء ارزش انسان ها و شأن تمام افرادی است که به مراقبت نیاز دارند. درک چگونگی توسعه و القاء ارزش های حرفه ای، در آینده حرفه پرستاری اهمیت دارد . پرستاران و سایر افراد ارائه دهنده خدمات مراقبتی برای غلبه بر مسائل مراقبت اخالقی در قرن بیست و یک، نیاز به روی آوردن به ارزش های حرفه ای دارند که عملکرد، رفتارها و تصمیم گیری های حرفه ای آنان را هدایت نماید.

پیشرفت در تکنولوژی و گستره نقشهای پرستاری، تعارضات اخلاقی و معنوی پیچیده ای را برای پرستاران حرفه ای ایجاد نموده است. تنوع بیماران، محدودیت های اقتصادی و پیچیدگی های محیط مراقبت نیز در ایجاد تعارضات اخلاقی پرستاران نقش دارند. پرستاران بایستی در هنگام مواجهه با تعارضات اخلاقی با بهره گیری از ارزش های حرفه ای مورد انتظار به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری، عکس العمل نشان دهند.

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش های حرفه ای پرستاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و ابعاد مراقبت، عملگرایی، اعتماد، حرفه ای شدن و عدالت می‌باشد که از پژوهش معتبر ویس و شانک (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.