پرسشنامه استراتژی محصول-بازار – ورهایس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه استراتژی محصول-بازار – ورهایس و همکاران (۲۰۰۹)

مینتزبرگ (۱۹۸۸) بیان می کند توسعه بازار شامل ترفیعات و تبلیغات در محصولات موجود و بازارهای جدید و توسعه قلمرو محصول-بازار است. قلمرو محصول- بازار میتواند گروه های جدیدی از مشتریان را ایجاد نماید. استراتژی محصول-بازار شامل تمایز، رهبری هزینه و قلمرو محصول- بازار می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی استراتژی محصول-بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و سه بعد استراتژی تمایز، رهبری هزینه و قلمرو محصول- بازار می‌باشد که از پژوهش معتبر ورهایس و دیگران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.