پرسشنامه استرس ادراک شده PSS-14 کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استرس ادراک شده PSS-14 کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

به منظور سنجش استرس ادراک شده در یک ماه اخیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ابعاد ادراک منفی از استرس و ادراک مثبت از استرس می‌باشد که از پژوهش معتبر کوهن و همکاران (۱۹۸۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.