پرسشنامه استرس دوران دانشجویی SLSI – گادزلا (۱۹۹۱)

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی SLSI – گادزلا (۱۹۹۱)

به منظور مطالعه عوامل استرس دوران دانشجویی و واکنش آنان نسبت به این عوامل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۱ گویه و شامل ۵ بخش تنشگر (ناکامی‌ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و استرس خودتحمیلی) و ۴ بخش واکنش به تنشگرها (جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی) می‌باشد که از پژوهش معتبر گادزلا (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.