پرسشنامه رایگان اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC) – توماس اس پاریش (۱۹۷۸)

پرسشنامه رایگان اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC) – توماس اس پاریش (۱۹۷۸)

به منظور سنجش خودپنداره کودکان می توان از پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ صفت می‌باشد که از پژوهش معتبر توماس اس پاریش (۱۹۷۸) استخراج شده‌اند.