پرسشنامه اسناد رابطه ای – فینچام و برادبری (۱۹۹۲)

پرسشنامه اسناد رابطه ای – فینچام و برادبری (۱۹۹۲)

پرسشنامه اسناد رابطه ای با ۲۴ سؤال توسط فینچام و برادبری (۱۹۹۲) تدوین شد. این پرسشنامه دارای دو بعد، اسنادهای علی و اسنادهای مسئولیت  است که هر یک از آنها سه حالت دارد. خرده مقیاس اسناد علی شامل جایگاه بیرونی/درونی، ثبات پایدار/ناپایدار و فراگیری کلی/جزئی است و اسنادهای مربوط به مسئولیت شامل قصد عمدی/غیرعمدی، انگیزه خودخواهانه/ نوعدوستانه و سرزنش/سزاوار بخشایش است. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.