پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

اطلاعات پیشین خریدار: داشتن اطلاعات قبلی راجع به محصول یکی از عواملی است که بر تمایل به خرید محصول تأثیر می گذارد. بر اساس این فرضیه که رفتار خرید مشتری مبتنی بر یادگیری است، بنابراین می توان انتظار داشت که تجربه و اطلاعات پیشین یک مشتری نقش تعیین کننده ای در تمایل به خرید وی ایفاء می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی اطلاعات پیشین خریدار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.