پرسشنامه اعتبار برند – نیوول و گلد اسمیت (۲۰۰۱) – ۴ گویه ای

پرسشنامه اعتبار برند – نیوول و گلد اسمیت (۲۰۰۱) – ۴ گویه ای

اعتبار برند اشاره به اعتماد مصرف کننده از توانایی و تخصص بنگاه به منظور ارائه محصول یا خدمتی که میتواند تقاضای آن را ارضا نماید می باشد. یکی از راه های ایجاد اعتبار از طریق ایجاد رابط با سایر نهادهای و گروه های حامی محیط زیست می باشد که شرکت ها را قادر می سازد که اعتبار برند خود را افزایش دهند. این به دلیل آن است که مصرف کنندگان به احتمال زیاد برندهایی را دریافت و درک داشته باشند که بیشتر مسئول مسائل زیست محیطی بوده و با سازمان های حفاظت از محیط زیست همکاری داشته باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتبار برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نیوول و گلد اسمیت (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.