پرسشنامه اعتماد اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه اعتماد اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و ابعاد سهیم کردن، تمایلات همکاری جویان، صراحت، صداقت و اطمینان می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.