پرسشنامه اعتماد اجتماعی دانشجویان – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه اعتماد اجتماعی دانشجویان – بلوردی (۱۳۹۱)

اعتماد اجتماعی: اعتماد را می ‏توان مبتنی بر انتظارات، تعهدات اکتسابی و تأیید شده از نظر اجتماعی دانست که یک شخص نسبت به همنوعان و سیستم اجتماعی دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد اجتماعی دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و دو بعد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.