پرسشنامه اعتماد به برند سبز – چن (۲۰۱۰)

پرسشنامه اعتماد به برند سبز – چن (۲۰۱۰)

وابستگی بر اساس انتظارات که از بی نقص بودن، خیرخواهی و توانمندی به وجود می آید. تمایل به وابستگی به محصول یا برند بر پایه باور یا انتظار برآمده از کمال، خیرخواهی و توانمندی آن در عملکرد زیست محیطی.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به برند سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چن (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.