پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

اعتماد به خرید اینترنتی: در لغتنامه آکسفورد اعتماد مترادف با اطمینان، باور و اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته شده است. اعتماد در مباحث مختلف تعاریف متعددی دارد اما در عین حال کلیه نظریات، وجود اعتماد را به عنوان یک ارزش تایید می کنند. اعتماد یک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد کننده بوده و این امکان را فراهم می سازد تا مردم بتوانند در یک شرایط نامطمئن و ریسکی در کنار هم زندگی کنند. اعتماد مفهومی است ذهنی که تأثیر پذیر از ویژگی های شخصیتی و عوامل محیطی میباشد و معمولاً زمانی ظاهر میشود که محیط نا مطمئن و پر مخاطره است و اعتماد کننده بایستی احتمال وجود خطر را بپذیرد. اعتماد یک سرمایه ارزشمند در هر تجارتی است و موجب کاهش ریسک، دستیابی به رضایتمندی، ایجاد تعهد و زمینه ساز ارتباطات طولانی مدت در مشتریان میشود. اعتماد الکترونیکی مفهومی است که با اینترنت متولد شده است و ویژگی های جدیدی را در مقایسه با الگوهای تجارت سنتی ارائه میکند. در مقایسه با خرید سنتی ، مخاطره موجود در خرید آنلاین به مراتب بیشتر است، مصرف کنندگان بر اطلاعات محدودی تکیه می کنند. زیرا از بررسی فیزیکی محصولات ناتوانند. عدم قطعیت و ریسک، ویژگی ذاتی کسب و کار اینترنتی شده است. بیشترین و محتمل ترین ریسک در محیط شبکه، شامل از دست دادن پول و خسارت مالی و همچنین سوء استفاده از اطلاعات شخصی میباشد.

به منظور سنجش اعتماد به خرید اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کیبت (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.