پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

اعتماد، مفهومی است که کلید اصلی توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان کارکنان می شود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد. اعتماد مفهومی چندسطحی است که به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیمها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه و سه بعد اعتماد بین کارکنان، اعتماد کارکنان به مدیر و اعتماد موسسه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر ویک و همکاران (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.