پرسشنامه رایگان افتراقی مردانگی اوبورن (ADAMS) – بورک و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه رایگان افتراقی مردانگی اوبورن (ADAMS) – بورک و همکاران (۲۰۰۳)

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش های بدون عاطفه نسبت به زنان و رابطه جنسی (افتراقی مردانگی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال و ابعاد ابرمردی، هویت جنسی، سلطه گری و پرخاشگری، مردانگی محافظه کارانه و کاهش دادن عواطف می‌باشد که از پژوهش معتبر بورک و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند.