پرسشنامه افق زمانی (ارزش گذاری زمانی) جرالد ج.اس. وایلد

پرسشنامه افق زمانی (ارزش گذاری زمانی) جرالد ج.اس. وایلد

افق زمانی یعنی ارزش ادراک شده هر فرد درباره آینده خود نسبت به زمان حال؛ یعنی انجام به موقغ انتظارات، عملکردها و رفتارهای خاص برای زمان آینده تا شخص استحقاق دریافت مشوق خاصی را پیدا کند.

به منظور سنجش افق زمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه و ۴ زیر مقیاس ارزش زمانی آینده، ارزش زمانی حال، طرح ریزی برای آینده و فشار زمانی می‌باشد و در دانشگاه کوئیز کانادا طراحی شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.