پرسشنامه رایگان افکار خود آیند منفی ATQ کندال و هولون

پرسشنامه رایگان افکار خود آیند منفی ATQ کندال و هولون

پرسشنامه افکار خود آیند یا ATQ آزﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدآﯾﻨﺪ درﺑﺎره ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﻟﻮن و ﮐﻨﺪال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ در اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.