پرسشنامه افکار ناکارآمد شغلی – کسایی و بهرامی (۱۳۸۵)

پرسشنامه افکار ناکارآمد شغلی – کسایی و بهرامی (۱۳۸۵)

افکار ناکارآمد شغلی: تفکرات ناکارآمد شغلی به مجموعه تصورات غیرمنطقی، فرضیات، انتظارات غلط و تخریبگر فرد از خود در رابطه با حل مسایل شغلی و تصمیم گیری شغلی را تفکرات ناکارآمد شغلی می گویند. افکار ناکارآمد شغلی یکی از عوامل کلیدی مهم و تاثیرگذار در اهداف و تصمیم گیریهای شغلی است. کسانی که تفکرات منفی و یا ناکارآمد شغلی در رابطه با تصمیم گیری شغلی دارند از روبه رو شدن با انتخاب شغل و تصمیم گیری شغلی اجتناب می کنند. برای مثال هنگامی که یک فرد تفکر منفی در مورد عدم توانایی هایش در انتخاب یک شغل را داشته باشد ممکن این گونه پاسخ دهد: “من نمیتوانم این کار را شروع کنم” همچنین ممکن است از حرکت به سوی پیشرفت و انتخاب مسیر شغلی نیز اجتناب کند. تفکرات ناکارآمد قابلیت فرد را برای یادگیری موثر حل مشکلات شغلی و مهارت های تصمیم گیری محدود می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی افکار ناکارآمد شغلی می توان از پرسشنامه ای که توسط کسایی و بهرامی (۱۳۸۵) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و ابعاد افکار تأیید دیگران، افکار کمال گرایانه، افکار ناتوانی، افکار سردرگمی و افکار نبود فرصت می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.