پرسشنامه اقتدار والدینی (PAQ) بوری (۱۹۹۱)

پرسشنامه اقتدار والدینی (PAQ) بوری (۱۹۹۱)

به منظور سنجش اقتدار والدینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد سبک آسان گیر، سبک مستبدانه و سبک مقتدر منطقی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوری (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.