پرسشنامه رایگان امنیت اجتماعی زنان – جهانگیری و مساوات (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان امنیت اجتماعی زنان – جهانگیری و مساوات (۱۳۹۲)

به منظور ارزیابی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۲۵ سوال و ابعاد حمایت خانواده، نحوه برخورد دیگران، تعهد مذهبی، اعتماد به نیروی انتظامی، حضور نیروی انتظامی می‌باشد که از پژوهش معتبر جهانگیری و مساوات (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.