پرسشنامه انتقال اثربخش دانش بر اساس مدل جویا و لیموس (۲۰۱۰)

پرسشنامه انتقال اثربخش دانش بر اساس مدل جویا و لیموس (۲۰۱۰)

انتقال اثربخش دانش جابجایی متمرکز شده و یکسویه ی دانش بین افراد، گروه ها و سازمان ها به گونه ای که دریافت کننده ی دانش، درک شناختی و توانایی بکارگرفتن دانش را داشته یا دانش را اعمال کند. دانش ضمنی ماهیت پیچیده و نامشهودی دارد، لذا انتقال آن به آسانی و یکباره انجام نمی شود. روابط نزدیک از خلال تعامل و ارتباط مستمر به طرفین کمک می کند تا به مبادله رسمی و غیررسمی اطلاعات بپردازند. روابط نزدیک، ترویج ارتباط های عمیق و تسهیل مبادله اطلاعات جزئی میان طرفین را به همراه دارد. علاوه بر آن به افراد فرصت بیشتری می دهد تا از طریق تماس های رودررو و فیزیکی در احساسات، انگیزه ها، تجارب جمعی و الگوهای ذهنی یکدیگر سهیم شوند.

به منظور سنجش و ارزیابی انتقال اثربخش دانش می توان از پرسشنامه ای که بر اساس مدل جویا و لیموس (۲۰۱۰) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و سه زیرمؤلفه ویژگی های فردی و شخصیتی، استراتژی مدیریت و ساختار سازمانی می‌باشد که از پژوهش معتبر اسفندیاری (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.