پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی – دنیس و وندروال (۲۰۰۹)

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی – دنیس و وندروال (۲۰۰۹)

به منظور سنجش انعطاف پذیری شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد میل به درک موقعیت های سخت، توانایی درک چندین توجیه جایگزین و توانایی ایجاد چندین راه حل می‌باشد که از پژوهش معتبر دنیس و وندروال (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.