پرسشنامه انگیزش درونی (IMI) مک آلی و همکاران (۱۹۸۹)

پرسشنامه انگیزش درونی (IMI) مک آلی و همکاران (۱۹۸۹)

انگیزش یکی از ابعاد درونی انسان است که باعث تحریک، جهت دهی و نگهداری تلاش فرد جهت انجام اعمال گوناگون می‌شود.

به منظور سنجش انگیزش درونی دانشجویان پزشکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد علاقه/لذت، تلاش/اهمیت، مهارت درک شده و تنش/فشار می‌باشد که از پژوهش معتبر مک آلی و همکاران (۱۹۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.