پرسشنامه بازارگرایی – کارا و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه بازارگرایی – کارا و همکاران (۲۰۰۵)

بازارگرایی مجموعه ای از اعتقادات است که علایق مشتریان را به منظور توسعه سودآوری بلندمدت در اولویت نخست قرار می دهد. به طور متناوب، بازارگرایی می تواند مجموعه ای از فعالیت ها، فرآیندها و رفتارهای هدایت شده از طریق پیاده سازی بازاریابی تعریف شود. بازارگرایی عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان دربارهی نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمانی. بازارگرایی شامل مهارت های عالی و برجسته در درک و ارضای نیازها و خواسته های مشتریان است.

به منظور سنجش و ارزیابی بازارگرایی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ابعاد ایجاد اطلاعات، انتقال اطلاعات و پاسخگویی می‌باشد که از پژوهش معتبر کارا و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.