پرسشنامه بازاریابی ویروسی – شاهینی (۱۳۹۴)

پرسشنامه بازاریابی ویروسی – شاهینی (۱۳۹۴)

بازاریابی ویروسی به استراتژی بازاریابی گفته می شود که بر اساس آن امکانی فراهم می گردد تا افراد به ارسال پیام های بازاریابی به دیگران تشویق شوند. بازاریابی ویروسی روش نسبتا جدیدی جهت ارتباط با مشتریان است و دارای پتانسیل انتشار وسیع و سریع اطلاعات در بین گروه های هدف می باشد.

برای سنجش و ارزیابی بازاریابی ویروسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و ۴ بعد آگاهی بخشی، سرگرم کننده بودن، آزاردهنده بودن و اعتبار منبع می‌باشد که از پژوهش معتبر شاهینی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.