پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – موریس و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – موریس و همکاران (۲۰۰۲)

بازاریابی کارآفرینانه[۱]: کالینسون و شاو (۲۰۰۱) بیان میکنند، بازاریابی کارآفرینانه به عنوان پاسخگویی به بازار و یک توانایی ذاتی برای پیش بینی تغییرات در تقاضاهای مشتریان توصیف شده است. بازاریابی کارآفرینانه اصولا شامل دو ناحیه بسیار متمایز از مدیریت است: بازاریابی و کارآفرینی. موریس و همکاران (۲۰۰۲) بازاریابی کارآفرینانه را به عنوان شناسایی فعال و بهره برداری از فرصت ها برای کسب و حفظ مشتریان سودآور از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک، اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش تعریف کردند. از دید موریس و همکاران (۲۰۰۲) بازاریابی کارآفرینانه دارای ابعاد فرصتگرایی، نوآوری، ارزش آفرینی، ریسک پذیری، مشتری گرایی، اهرم کردن منابع و پیش دست بودن می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی کارآفرینانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ۷ بعد فرصت گرایی، نوآوری، ارزش آفرینی، ریسک پذیری، مشتری گرایی، اهرم کردن منابع و پیش دست بودن می‌باشد که از پژوهش معتبر موریس و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.

[۱] entrepreneurial marketing