پرسشنامه بازدید مجدد از وب سایت – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه بازدید مجدد از وب سایت – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی بازدید مجدد از وب سایت توسط مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ریتا و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.