پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان (CBIS) – هوپر و لاین (۱۹۸۳)

پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان (CBIS) – هوپر و لاین (۱۹۸۳)

باورهای غیرمنطقی مجموعه ای از افکار، اندیشه ها و عقایدی هستند که در آن اجبار، الزام، وظیفه و مطلق گرایی وجود دارد و اگر نگرش و باورهای فرد بازنگری و ارزیابی نشوند، به ضد خود تبدیل می شوند و به جای حل مشکل، ایستایی و رکود را در پی دارد و موجب بروز اختلالات عاطفی و رفتاری می گردند و این اختلالات زمینه بروز افکار و اعمال تکانشی را در فرد فراهم می سازند .

به منظور سنجش باورهای رایج دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر استیفن آر. هوپر  و سی. کلینتون لاین (۱۹۸۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.