پرسشنامه بخشش رنجش خاطر زناشویی (MOFS) – پالیری، رگالیا و فینچام (۲۰۰۹)

پرسشنامه بخشش رنجش خاطر زناشویی (MOFS) – پالیری، رگالیا و فینچام (۲۰۰۹)

بخشش رنجش خاطر زناشویی: عبارت است از کاهش احساسات منفی مثل خشم و انتقام و افزایش احساسات مثبت مثل محبّت و صمیمیّت.

به منظور ارزیابی بخشش رنجش خاطر زناشویی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو زیرمقیاس خیرخواهی و خشم- اجتناب می‌باشد که از پژوهش معتبر پالیری، رگالیا و فینچام (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.