پرسشنامه بدبینی سازمانی در بیمارستان – میرزایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه بدبینی سازمانی در بیمارستان – میرزایی (۱۳۹۵)

بدبینی سازمانی: نگرش منفی نسبت به سازمان؛ باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است؛ داشتن احساس منفی نسبت به سازمان و گرایش به رفتارهای تحقیر آمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان. با توجه به تئوری مبدله اجتماعی، منظور از بدبینی سازمانی، بدبینی است که بر اثر نقض انتظارات وعده داده شده به کارمند و یا مشاهده نقض انتظارات در مورد دیگران بوجود آید در پرستاران به منصه ظهور در آمده باشد.

به منظور بررسی و ارزیابی بدبینی سازمانی در بیمارستان ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه و سه بعد شناختی بدبینی سازمانی (با خرده مقیاس های تکریم و احترام پرستار/پرستاری، بی عدالتی، ریاکاری، جو انتقاد ناپذیر، پارتی بازی، نقض قرارداد روانشناختی و عدم شایستگی مدیران بیمارستان)، بعد احساسی بدبینی سازمانی (با خرده مقیاس های سیاست زدگی، نداشتن وجهه اجتماعی و احساس بیگاری کشیدن از پرستاران) و بعد رفتاری بدبینی سازمانی (عدم پیشنهاد حرفه پرستاری، عدم تمایل به پیشرفت دیگران، تمایل به بازنشستگی پیش از موعد، انتقاد و عدم همراهی با مدیریت و مجاز دانستن استفاده شخصی از امکانات بیمارستان) می‌باشد که از پژوهش معتبر میرزایی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.