پرسشنامه بررسی مشکلات شناختی در شغل – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه بررسی مشکلات شناختی در شغل – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و بررسی مشکلات شناختی در شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.