پرسشنامه بررسی مشکلات کارکنان با مدیر – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه بررسی مشکلات کارکنان با مدیر – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و بررسی مشکلات کارکنان با مدیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.