پرسشنامه برنامه ریزی مالی مصرف کننده – یی و بامگارتنر (۲۰۱۱)

پرسشنامه برنامه ریزی مالی مصرف کننده – یی و بامگارتنر (۲۰۱۱)

برنامه ریزی مالی مصرف کننده به معنای تدوین برنامه هایی برای پولی که برای خرید توسط مصرف کننده هزینه می شود، می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی برنامه ریزی مالی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر یی و بامگارتنر (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.