پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

بوروکراسی را می توان نوعی سازمان سلسله مراتبی تعریف کرد که عقلایی طرح ریزی شده است تا کار بسیاری از انسان ها را در جهت انجام وظایف گسترده اداری هماهنگ کند.

به منظور سنجش و ارزیابی بوروکراسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد سلسله مراتب، قوانین و مقررات، تقسیم کار و تخصص، مسیر شغلی و جهت گیری شخصی می‌باشد که از پژوهش معتبر عدلی (۱۳۷۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.