پرسشنامه بیگانگی اجتماعی دانشجویان – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی دانشجویان – بلوردی (۱۳۹۱)

بیگانگی اجتماعی حالتی از ناتوانی، بی هنجاری، پوچی که فرد به درون خویشتن پناه برده و تمامی پیوندهای اجتماعی را نفی کرده و در نهایت خود را از عضویت گروه خلع می‏ نماید. به بیان دیگر، بیگانگی اجتماعی را می ‏توان نوعی احساس انزوا و جدایی از جمع دانست.

به منظور سنجش و ارزیابی بیگانگی اجتماعی دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.