پرسشنامه بیگانگی شغلی – ملوین سیمن (۱۹۷۵)

پرسشنامه بیگانگی شغلی – ملوین سیمن (۱۹۷۵)

بیگانگی شغلی: عبارت است از توصیف احساس بیقدرتی، بیمعنایی، از خود بیزاری و جدایی افراد از روند کار و تول ید، هم نوعان، و جامعه. سیمین در سال ۱۹۵۹ یکی از اساسی‌ترین مطالعه‌‌های خود را در روان‌شناسی اجتماعی برای روشن شدن مفهوم «بیگانگی» آغاز کرد و ابعاد چندگانه آن را مورد مطالعه قرار داد و پنج بعد را در بیگانگی مشخص کرد: ۱- بی‌قدرتی  ۲- بی‌هنجاری  ۳- انزوای اجتماعی  ۴-  بی‌معنایی  ۵- احساس از خود بیگانگی.

به منظور سنجش و ارزیابی بیگانگی شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۰ گویه و ابعاد انزوای اجتماعی شغلی، بیهودگی شغلی، ناتوان، نا آگاهی و بی هنجاری می‌باشد که از پژوهش معتبر ملوین سیمن (۱۹۷۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.