پرسشنامه تبلیغات الکترونیکی – درگی و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه تبلیغات الکترونیکی – درگی و همکاران (۱۳۸۹)

تبلیغات الکترونیکی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد، در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را این گونه تعریف نمودهاند: نمایش دادن نام ها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت های (پایگاه های) پر بیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید.

به منظور سنجش تبلیغات الکترونیکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۴ گویه و ابعاد عوامل مرتبط با بازار، عوامل مرتبط با محصول، عوامل ارتباطی (زیر ساختارهای محیط انتشار تبلیغ)، عوامل انسانی (کاربر اینترنتی)، عوامل محتوایی و عوامل مرتبط با محرک های تبلیغ می‌باشد که از پژوهش معتبر درگی و همکاران (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.