پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی تبلیغات دهان به دهان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.