پرسشنامه تجدیدنظر شده خودکشی SBQ-R

پرسشنامه تجدیدنظر شده خودکشی SBQ-R

به منظور سنجش و ارزیابی تمایلات خودکشی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.