پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر حوادث (IES-R) – وایس و مارمر (۱۹۹۷)

پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر حوادث (IES-R) – وایس و مارمر (۱۹۹۷)

به منظور ارزیابی ابعاد درماندگی ذهنی به هنگام مواجهه با رویدادهای خاص در زندگی (تأثیر حوادث) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد اجتناب، افکار ناخواسته و بیش انگیختگی می‌باشد که از پژوهش معتبر وایس و مارمر (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۵ مورد تأیید قرار گرفته است.