پرسشنامه تجربه بارداری (PES) – جنت دی پیترو (۲۰۰۸)

پرسشنامه تجربه بارداری (PES) – جنت دی پیترو (۲۰۰۸)

بارداری یک تجربه منحصر‌به‌فرد در زندگی زن است. در طی بارداری تغییرات جسمی-روانی مختلفی رخ می‌دهد به عنوان‌مثال، در ماه چهارم بارداری، حرکات جنین به‌وسیله مادر احساس می‌شود. این احساس تجربه‌ای هیجان‌آور و لذت‌بخش برای اکثر زنان است و غالباً باعث خشنودی و تطابق بیشتر زن با استرس‌های دوران حاملگی می‌شود. با نزدیک شدن به زمان زایمان، زن باردار اضطراب و استرس‌های خاصی را تجربه می‌کند. هرچند بارداری برای بیشتر زنان دوره لذت‌بخشی است، اما تغییرات فیزیولوژیکی این دوره منجر به القای تغییرات بزرگی از جمله تغییرات فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی و نقش‌های اجتماعی-‌خانوادگی می‌شود. این تغییرات می‌تواند عدم ثبات عاطفی ایجاد کند و سبب بروز اختلالات سایکولوژیکی از جمله استرس و اضطراب در مادر گردد.

به منظور سنجش تجربه بارداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد احساس شادی از بارداری و احساس ناراحتی از بارداری می‌باشد که از پژوهش معتبر جنت دی پیترو (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.