پرسشنامه تجربه زمانی لذت – گارد و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه تجربه زمانی لذت – گارد و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه تجربه زمانی لذت دارای ۱۸ ماده است که توسط گارد و همکاران (۲۰۰۶) ساخته شده و دارای دو خرده مقیاس مرتبط ولی مجزا است. خرده مقیاس لذت انتظاری که به معنای تجربه لذت پیش از وقوع رویداد لذت بخش است و لذت پایانی که به معنای تجربه لذت پس از وقوع رویداد لذت‌بخش است، روی مقیاسی ۶ درجه ای ازکاملاً نادرست = ۱ تا کاملاً درست = ۶ نمره‌گذاری می‌شود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.