پرسشنامه تحول شناختی – بیکن و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه تحول شناختی – بیکن و همکاران (۲۰۰۱)

آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز (آزمون مداد و کاغذی) ساختۀ بیکن و همکاران (۲۰۰۱) است و شامل ۲۱ پرسش بسته پاسخ چهار گزینه­ ای می­ باشد. این آزمون مراحل تحول شناختی (پیش عملیاتی، منطق عملیات عینی و صوری) را مشخص می­ کند و می­ تواند به صورت گروهی هم اجرا شود. همچنین قابلیت دارد زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) که آزمودنی ­ها در آن قرار می­ گیرند را ارزیابی کند. در آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن چنان­چه آزمودنی از ۵ پرسش (۱، ۳، ۴، ۷، ۸) نتواند به ۴ پرسش پاسخ صحیح دهد در مرحلۀ پیش ­عملیاتی طبقه بندی می­ شود و نمرۀ او در همین مرحله که کمتر از نمرۀ ۴ می باشد به ثبت می­ رسد.