پرسشنامه تدریس تحول آفرین (TTQ) – بوچامپ و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تدریس تحول آفرین (TTQ) – بوچامپ و همکاران (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی تدریس تحول آفرین معلمان از نظر دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد تأثیر آرمانی، انگیزه الهام بخش، ملاحظات فردی و تحریک عقلانی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوچامپ و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.