پرسشنامه رایگان ترس از شکست – امیری (۱۳۹۶)

پرسشنامه رایگان ترس از شکست – امیری (۱۳۹۶)

به منظور سنجش و ارزیابی ترس از شکست در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ۳ مولفه تجربه خجالت، خود ارزیابی پایین و پنهان شدن از افراد مهم می‌باشد که از پژوهش معتبر امیری (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.