پرسشنامه ترس از مسخره شدن – راچ و پرایر (۲۰۰۸)

پرسشنامه ترس از مسخره شدن – راچ و پرایر (۲۰۰۸)

شوخ‌طبعی به‌طور طبیعی به‌عنوان امری مثبت در نظر گرفته می‌شود و اغلب با کسب نتایج مثبت در ارتباط است. بیشتر مطالعاتی که در زمینه شوخ‌طبعی انجام گرفته است، بر جنبه‌های مثبت شوخی و خنده تمرکز داشته و به جنبه‌های منفی آن کمتر توجه شده است. شواهد نشان می‌دهد که برخی افراد به‌جای اینکه شوخی را به‌طور مثبت نگاه کنند، نگرش منفی و بدبینانه‌ای نسبت به آن دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که شوخی، یک نیمه تاریک نیز دارد که ممکن است همه زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد . این افراد به‌جای اینکه در تعامل با دیگران، شوخی را یک فعالیت سرگرم‌کننده تلقی کنند، همواره گمان می‌کنند دیگران در حال مسخره کردن و دست انداختن آنها هستند؛ این ویژگی در افراد با عنوان ترس از مسخره شدن یا گلوتوفوبیا (Geloto: در زبان یونانی به معنای خندیدن؛ و phobia: به معنای ترس؛ ترس از مسخره شدن یا مورد ریشخند واقع شدن) نام‌گذاری شده است. افرادی که ویژگی ترس از مسخره شدن را دارند، همواره نگران‌اند که دیگران آنها را مسخره کنند یا به آنها بخندند. این سوءتعبیر از خنده‌های دیگران، روی تعامل اجتماعی این افراد تأثیر منفی می‌گذارد.

به منظور بررسی ترس از مسخره شدن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر راچ و پرایر (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.