پرسشنامه ترس از موفقیت – زوکرمن و الیسون (۱۹۷۶)

پرسشنامه ترس از موفقیت – زوکرمن و الیسون (۱۹۷۶)

ترس از موفقیت: اتکیتون ترس از موفقیت را گرایش شخصی نیت پایدار در انگیزه اجتناب از موفقیت می داند که بر تصورات مبتنی بر پیامدهای منفی واقعی و پیش بینی حاصل از موفقیت استوار است و خصیصه ی شخصی آموخته شده در اوایل زندگی است.

به منظور سنجش ترس از موفقیت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر زاکرمن و آلیسون (۱۹۷۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ مورد تأیید قرار گرفته است.