پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

تصمیم گیری استراتژیک: تصمیم گیری همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت. تصمیمات استراتژیک تصمیماتی هستند که از سوی مدیران عالی اتخاذ می شوند و نیازمند جذب منابع مادی زیاد و پیش نگری و آینده نگری هستند و بر پیشرفت و موفقیت سازمان در بلند مدت تاثیر می گذارند. یکی از فعالیت های اصلی مدیریت تصمیم گیری است. تصمیم گیری با تشخیص مسایل، تعیین جانشین های حل مسایل،  انتخاب از بین آن ها و اجرای راه حل انتخاب شده سروکار دارد. یک تصمیم، انتخاب یک راه حل یا اقدام از بین مجموعه ای از اقدامات ممکن و جانشین های دیگر است. نا اطمینانی معمولاً تصمیمات را مشکل می کند. و اطمینان نسبت به انتخاب یک جانشین یا اقدامی که منجر به بهترین بازده شود را کاهش می دهد. مدیریت همه فعالیت های کسب و کار به فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. در تعریف تصمیم می توان این گونه عنوان نمود که تصمیم یک  فرآیند و یا نتیجه فعالیت هایی است که توسط افراد و یا گروه ها در مواجهه با یک مشکل موجود و یا بالقوه اتخاذ می شود. افزایش حجم و تغییر کیفی نیازهای مشتریان، پیچیدگی روز افزون فن آوری، شدید شدن رقابت در سطوح ملی و بین المللی و جهانی شدن اقتصاد که به عنوان ویژگی های بارز محیط صنعتی جاری شناخته می شوند موجب گردیده اند که مدیران عالی در اداره شرکت های تحت سرپرستی خود با چالش های عمده ای مواجه گردند. در چنین شرایطی مدیران روز آمد و کارآفرین برای تضمین بقا و پیشرفت سازمان یا شرکت تحت مدیریت خود و کسب فرصت های محیطی، سمت و سوی تلاش ها و تصمیمات خود را از سطح عملیاتی به راهبردی ارتقا می دهند و سعی می کنند تا ضمن توجه به شرایط متغیر جاری، عملکرد بلند مدت سازمان یا شرکت خود را از طریق تصمیم گیری راهبردی اثر بخش تضمین نمایند. امروزه علم مدیریت راهبردی کارآترین و موثرترین علمی است که می تواند به مدیران عالی در تصمیم گیری برای دستیابی به اهداف راهبردی شرکت و برآوردن انتظارات علاقه مندان به آن شرکت کمک کند.

به منظور سنجش و ارزیابی تصمیم گیری استراتژیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و پنج بعد جهت دهی تصمیمات، تعهد سازمانی، شکل گیری فرهنگ مشارکت، بلوغ سازمانی افراد و تحمل مخاطره می‌باشد که از پژوهش معتبر دوستار (۱۳۷۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.